Какво стои зад актива ArdorBG?

    Първото нещо, както знаете, е грида. Грида ще бъде движещата сила на актива, поне първоначално. Доходността от този грид ще служи за изплащане на дивиденти и поставяне на лимитирани поръчки за обратно изкупуване на актива. Защо поръчките ще бъдат лимитирани? По този начин ще се осигури ликвидност на актива.

    Следващото и най-важно нещо е Trading Royalties. Средствата от Trading Royalties ще бъдат инвестирани в съществуващи или нови разработки на платформата Ardor. Предполага се, че инвестициите в тези разработки или поне в някои от тях ще бъдат успешни и ще донесат доход. Част от тези приходи ще бъдат реинвестирани, а друга част ще влязат в актива ArdorBG под формата на дивидент или обратно изкупуване. И нека спрем до тук засега. Това е първоначалният план за действие, с който исках да ви запозная.

Comments

Popular posts from this blog

Reviewing the strategy -"Rejected"

Monthly report for March 2024

ArdorBG Forging Pool